top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op therapie gegeven door RelatieWIJS

 

Commitment

Als therapeut, psycholoog en of orthopedagoog doen wij ons uiterste best om de therapie/behandeling tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). Daarbij nemen de therapeut en de cliënt zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Voor het welslagen van de behandeling is het van groot belang dat de cliënt de eventueel met hem/haar afgesproken ‘huiswerkopdrachten’ serieus neemt en hier tijd aan besteedt.

Therapie, behandelsessie en gespreksduur

Therapie start na een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden inhoud, aanpak, kosten en duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

Therapiegesprekken duren over het algemeen een tot anderhalf uur uur.

 

Annulering

Indien noodzakelijk, kan de cliënt afspraken tot 24 uur voor de afspraak annuleren. Voor afspraken die later worden afgezegd of die niet worden nagekomen wordt aan de cliënt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht, ongeacht de reden van afwezigheid.

RelatieWIJS behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het gesprek te wijzigen.

Privacy en Geheimhouding

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik.

Er wordt alleen contact met derden opgenomen na overleg en toestemming van de cliënt.

Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verstrekken of in het kader van een klachttuchtprocedure.

Aansprakelijkheid

De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de therapeut juist te informeren over allerlei zaken die de geestelijke en/of lichamelijk gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie.

De cliënt blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf met de geboden technieken doet, en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut.

RelatieWIJS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten of schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht en doen of nalaten door de cliënt.

Betalingen

RelatieWIJS verstuurd aan het einde van elke maand per mail een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen twee weken onder vermelding van naam en factuurnummer op de aangegeven rekening overgemaakt te worden.

bottom of page